Säännöt

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA PIIRI

Yhdistyksen nimi: Metsästysseura Ilo ry

Kotipaikka (= kotikunta): Huittinen

Seura kuuluu toimialueensa metsästäjäliiton Satakunnan piiriin. Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä. Seuran kieli on säännöissä käytetty kieli.

 

SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1) metsästysmahdollisuuksien tarjoamista jäsenilleen

2) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;

3) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;

4) metsästysampumaurheilua;

5) edistää turvallista ja eettistä metsästystä ja

6) edistää nuorten pääsemistä metsästysharrastuksen pariin ja heidän mahdollisuutta kasvaa aktiivisiksi ja vastuullisiksi metsästäjiksi.

 3 §

 SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;

2) suorittamalla riistanhoitotyötä;

3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;

4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;

5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;

6) kouluttamalla jäseniään;

7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja

8) seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta;

9) opastamalla turvalliseen ja eettiseen metsästykseen sekä metsästystaitojen harjoitteluun;

10) tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua ja osallistua toimintaan;

11) edistämällä metsästyskoira- ja koetoimintaa

4 §

SEURAN JÄSENET, JÄSENTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Seuran jäsenmuotoja ovat:

1) Varsinainen jäsen

2) Koejäsen

3) Kunniajäsen ja

4) Kannatusjäsen

Varsinainen jäsen

Varsinaiseksi jäseneksi seuran kokous voi hyväksyä koejäsenen.

Koejäsen on velvollinen suorittamaan varsinaiseksi jäseneksi liittyessään liittymismaksun, jonka suuruuden seuran vuosikokous vuosittain määrää.

Varsinainen jäsen on velvoitettu maksamaan vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden seuran vuosikokous vuosittain määrää.

Koejäsen

Koejäsenyyden myöntää seuran johtokunta. Koejäsenyys kestää enintään kolme (3) vuotta, minkä ajan kuluessa seuran vuosikokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua. Koejäsen on velvoitettu maksamaan saman vuotuisen jäsenmaksun, joka varsinaiselle jäsenellekin on päätetty. Koejäsenellä ei ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen kanssa eikä voi osallistua hirvi- ja peurajahtiin lihaosuudella.

Kunniajäsen

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksuista. Muutoin kunniajäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä.

Kannatusjäsen

Kannatusjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä varsinaisen jäsenen vähintään kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Varsinainen jäsen tekee hakemuksen johtokunnalle. Kannatusjäsen on vapautettu riistanhoitovelvoitteesta, hänellä ei ole metsästysoikeutta eikä äänioikeutta seuran yleisissä kokouksissa. Muuten kannatusjäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä. Kannatusjäseneksi ei voi hakea kesken metsästyskauden.

Kannatusjäsen voi hakea takaisin varsinaiseksi jäseneksi tekemällä hakemuksen johtokunnalle.

 Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton piirin sääntöjä ja päätöksiä sekä hyviä metsästystapoja ja edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.

Jäsen on velvollinen vuokraamaan vastikkeetta seuran alueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden täyden metsästysoikeuden seuran käyttöön.

Jäsen voi anoa seuran johtokunnalta poikkeuksen täyden metsästysoikeuden vuokraamisvaatimukseen rajatulle alueelle erityisestä syystä. Johtokunta esittää päätöksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä yleiselle kokoukselle.

Rajaus hyväksytään tai hylätään linjaavana päätöksenä yleisessä kokouksessa mainiten aihe kokouskutsussa. Rajaus tehdään mahdollisimman vähän seuran muiden jäsenten metsästysmahdollisuuksia vähentäen. Ensisijaisesti pyritään herrasmiessopimuksiin välttäen rajauspäätöksiä.

Jäsenellä, jonka jäsenmaksu on maksamatta yksi viikko eräpäivän jälkeen tai muita seuralle kuuluvia suoritteita maksamatta, ei ole metsästysoikeutta seuran alueille eikä jäsenellä ole äänioikeutta seuran kokouksissa ennen jäsenmaksun suorittamista. Ennen sääntöjen mukaista erottamiskäsittelyä jäsenelle on lähetettävä muistutuslasku eräpäivineen. Kahden vuoden kuluttua maksamatta jääneestä jäsenmaksun muistutuslaskusta jäsenen katsotaan eronneen, ellei jäsentä tätä ennen ole erotettu.

Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran järjestämiin metsästysammunnan harjoituksiin seuran kokouksen päättämällä tavalla.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa seuran jäsensihteerille kolmen (3) kuukauden sisällä niiden muuttumisesta.

Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla.

5 §

 SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteen lakkaamista erääntyneet jäsenmaksunsa ja maksut, joihin hän on erikseen sitoutunut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 6 §

 SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka

1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;

2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;

3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai

4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti;

5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa tai

6) pidättäytyy vuokraamasta seuran metsästysalueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeutta seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä.

Seuran johtokunta voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen tai huomautuksen.

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteen lakkaamista erääntyneet jäsenmaksunsa ja maksut, joihin hän on erikseen sitoutunut eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

7 §

 SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään tammi­-huhtikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta. Päätetyn ilmoitustavan lisäksi voidaan kokouksesta tiedottaa vapaasti muillakin tavoilla.

1) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

2) yhdistyksen verkkosivuilla tai

3) sähköisesti tekstiviestillä, sähköpostilla tai niitä vastaavalla tavalla tai

4) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä

 

VUOSIKOKOUSASIAT

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

2) Todetaan kokouksen laillisuus,

3) Hyväksytään työjärjestys,

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,

6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali,

7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,

8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,

9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten

10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta,

11) Valitaan tarvittavat toimikunnat, jaostot ja työryhmät,

12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,

13) Hyväksytään seuran uudet varsinaiset jäsenet, jolloin enemmistön läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

14) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,

15) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin,

16) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,

17) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton piirille ja RHY:lle tehtävistä esityksistä ja

18) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

9 §

KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuraavat asiat:

1) Seuran metsästysjärjestelyt ja metsästyssäännöt,

2) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,

3) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,

4) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

 10§

 SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä varsinaisista kokouksista on määrätty.

11 §

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien ja jaostojen kokouksissa on

pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien on tarkastettava seuran kokousten pöytäkirjat.

12 §

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella kokoukseen mennessä erääntyvän liittymismaksun ja jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä, koejäseniä ja kannatusjäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, jos johtokunta niin päättää ja asia mainitaan kokouskutsussa. Etä-äänestyksessä ja -vaalissa menetellään siten, kuin yhdistyksen hyväksymään äänestys- ja vaalijärjestykseen on kirjattu. Äänestys- ja vaalijärjestykseen on otettu tarvittavat äänestystä ja vaalia koskevat yhdistyslain säännöksiä ja yhdistyksen sääntöjä täydentävät määräykset. Yhdistyksen sääntöjä muutettaessa etäyhteyttä ei kuitenkaan voida käyttää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

13§

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

14 §

SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 8 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Johtokunnan jäsenenä voi toimia maksimissaan 5 peräkkäistä kautta (10 vuotta).

Erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin, jäsensihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

15§

PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla fyysisesti kokouspaikalla tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisen ja salaisen äänestyksen teknisestä toteutustavasta päättää johtokunta. Etäosallistuminen voi tapahtua vain kokouksen aikana.

16 §

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

17 §

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;

2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan;

5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;

7) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton piirin kokouksiin, ellei seuran vuosikokous ole asiasta jo päättänyt;

8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

9) pitää seuran jäsenluetteloa;

10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

12) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;

13) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

14) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä

15) Päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista mitä säännöissä niistä on määrätty

16) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii ja

17) valita koejäsenet ja päättää esittääkö seuran vuosikokoukselle koejäsenen hyväksymistä tai hylkäämistä.

18 §

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi, sen varat luovutetaan Suomen Metsästäjäliiton piirille, jonka toimialueella seura sijaitsee.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo – Finlands Jaktmuseum ry:lle.

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton piirille, jonka jäsen seura on.

19 §

MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

Säännöt voimassa 9.5.2023 alkaen.