Säännöt

METSÄSTYSSEURA ILO R.Y.
32700 HUITTINEN

SÄÄNNÖT:

1 §

Yhdistyksen nimi on Metsästysseura Ilo r.y. ja kotipaikka Huittisten kaupunki. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piiri r.y:een, jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua, ampumaurheilua ja kenneltyötä.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • pyrkii hankkimaan itselleen jäsenmäärään nähden sopivansuuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä;
 • valvoo jäsentensä ja asettamiensa metsästyksenvartijain välityksellä sekä viranomaisten toimintaa tukemalla, että sen alueella noudatetaan metsästyksestä voimassa olevia säännöksiä ja hyviä metsästystapoja;
 • kerää toimialueellaan tietoja vuotuisten riistakantojen suuruudesta ja lisääntymisestä, säätelee riistan verottamista kannan kulloinkin sallimissa rajoissa, sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenten osallistumisesta riistanhoitotyöhön sekä saalismääristä;
 • riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;
 • järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja muun väestön keskuuteen harrastusta riistanhoitoon sekä neuvontaan metsästys- ja luonnonsuojelulain, oikeiden metsästystapojen, riistanhoidon työmuotojen sekä riista- ja vahinkoeläinten tuntemusta samoin kuin saaliin oikeaa käsittelyä;
 • edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta järjestämällä näyttelyitä, käyttökokeita ja kilpailuita sekä;
 • opastaa ja kehittää jäsenistöään metsästysaseiden oikeaan käyttöön ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 10 §:n 14 kohdassa mainitulla tavalla jäseniksi hyväksytään.

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja kesäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää.

Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle tai sen määräämälle.  Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 §

Yhdistyksellä voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautettu jäsenmaksuista. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous.

6 §

Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä, tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä. Erottamisesta on tehtävä ilmoitus piirille.

Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteen lakkaamista erääntyneet jäsenmaksunsa ja maksut, joihin hän on erikseen sitoutunut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

7 §

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 8 muuta jäsentä, joiden keskuudesta johtokunta valitsee varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenten toimikausi on 2 vuotta. Vuosittain on erovuorossa 4 jäsentä. Ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla johtokuntaa ensi kertaa valittaessa. Sen jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan vuosittain. Mikäli johtokunnan jäsen eroaa tai kuolee, tai jäsenyys muusta syystä päättyy kesken toimikautta, valitaan hänen tilalleen yhdistyksen seuraavassa kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen. Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin erikseen. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Johtokunnan tehtävänä on:

 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön;
 • hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta;
 • tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle toimenpiteistä yhdistyksen tehtävien täyttämiseksi;
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri, rahastonhoitaja ja metsästyksenvartijat;
 • valita yhdistykseen koejäsenet. Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa johtokunnan on päätettävä esittääkö se yhdistyksen kokoukselle koejäsenen hyväksymistä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi. Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta.

Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä, paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvijahtiin osallistumisesta päättää yhdistyksen johtokunta;

 • nimetä 10 §:n kohdassa 15 ja 16 tarkoitetut edustajat Suomen Metsästäjäliiton piirikokoukseen ja riistayhdistyksen kokoukseen ellei yhdistyksen vuosikokous ole asiasta toisin päättänyt;
 • tehdä vuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset;
 • tehdä riistayhdistykselle ja Suomen Metsästäjäliiton piirille ilmoituksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja metsästyslain 23 §:n 1 momentissa tarkoitetuista epäkohdista, jotka koskevat riistakannan vaarantamista tai riistanhoidollisten toimenpiteiden laiminlyöntiä;
 • valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitys riistanhoidon edistämiseksi tarpeellisesta yhteistoiminnasta naapuriyhdistysten kanssa;
 • toimittaa yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen muutokset yhdistysrekisteriin merkittäväksi;
 • pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa, sekä vuosittain ilmoittaa johtokunnan jäsenten nimet ja osoitteet asianomaiselle riistayhdistykselle sekä Suomen Metsästäjäliiton piirille;
 • hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat.

8 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on esitettävä tilit ja tilinpäätös tarkastettavaksi viimeistään kymmenen päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi päivää ennen vuosikokousta johtokunnalle.

9 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta seuran kotisivuilla ja/tai Lauttakylä-nimisessä sanomalehdessä julkaistulla kokousilmoituksella.

10 §

Vuosikokous pidetään helmikuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat;

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;
 • todetaan kokouksen laillisuus;
 • valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa;
 • esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta;
 • esitetään toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
 • toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;
 • toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
 • toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä vaali;
 • vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten;
 • hyväksytään toimintavuoden tulo- ja menoarvio sekä päätetään metsästyksenvartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä;
 • määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
 • valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat;
 • hyväksytään uudet varsinaiset jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla;
 • valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin, sekä todetaan heidän käytettävissään olevat asianomaisen piirin sääntöjen mukaan määräytyvät äänimäärät;
 • päätetään miten riistayhdistyksen kokouksesta poissa olevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan;
 • käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;
 • Satakunnan piirille sekä toimialueen riistayhdistykselle tehtävistä esityksistä;
 • käsitellään muut mahdolliset asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

11 §

Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla tulevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä sekä vierasmaksun  suuruudesta. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista;

12 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, tai milloin vähintään yksi viidesosa (1/5) jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä 9 §:ssä on määrätty. Kokouksessa voidaan hyväksyä uusia jäseniä tavalla, joka 10 §:n 14 kohdassa on säädetty.

13 §

Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästyssäännössä tai päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

14 §

Yhdistyksen on pidettävä luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.

15 §

Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä  toimialueensa riistayhdistyksen ja Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piirin kanssa. Yhdistyksen tulee lähettää piirille ja riistayhdistykselle niiden pyytämät tiedot toiminnastaan annettujen aikatauluohjeiden mukaisesti. Toimintavuoden aikana tapahtuneista jäsenmaksu- ja toimihenkilömuutoksista on ilmoitus tehtävä välittömästi piirille ja jälkimmäisistä myös riistayhdistykselle.

16 §

Näiden sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt, ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

17 §

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Yhdistyksen arkisto on siirrettävä Suomen Metsästysmuseoyhdistys – Jaktmuseiföreningen I Finland r.y:lle. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus piirille, riistayhdistykselle sekä yhdistysrekisteriviranomaiselle.

18 §

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.