Ampumaradan säännöt

Mansikkamäen ampumaradan omistavat Metsästysseura Ilo ry ja Metsästysseura Paukku ry.

 1. Ampumarata ovat radan omistavien seurojen jäsenten käytettävissä maanantai ‒ perjantai klo 9.00 – 21.00, lauantai klo 9.00 – 19.00 ja pyhäpäivisin klo 12.00 – 21.00. Muina aikoina sekä juhlapyhinä ratojen käyttö on ehdottomasti kielletty. Muiden yhdistysten kanssa radan käytöstä sovitaan vuosittain. Muiden yksityishenkilöiden kanssa radan käytöstä sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen.’
 2. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava näiden järjestyssääntöjen lisäksi niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu (esimerkiksi ympäristölupamääräykset). Lisäksi on huolehdittava siitä, että ei aiheuta vahinkoa radalle, muille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta tai aiheuta häiriötä.
 3. Kilpailuihin ja harjoituksiin on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa ampujien tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä sekä yleisestä turvallisuudesta ampumaradalla.
 4. Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella, jolle asianomainen rata on tarkoitettu: haulikkoradalla haulikolla, luodikko- ja hirviradalla kivääreillä sekä pistooliradalla pistooleilla. Tästä poikkeavista käytännöistä on erikseen sovittava rataisännän kanssa. Ratalaitteiden ampuminen on ehdottomasti kielletty. Myös taulun kehykset ovat ratalaitteita. Ampuja on velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon.
 5. Virallisten harjoitusten ulkopuolella harjoittelevat merkitsevät ratapäiväkirjaan nimensä, ammuttujen laukausten määrän sekä käytetyn kaliiberin. Virallisissa harjoituksissa ja kilpailuissa harjoitusten valvoja huolehtii ammuntojen kirjaamisesta.
 6. Sarjatuliaseella ampuminen on kaikilla radoilla kielletty.
 7. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. Rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna ja mahdollisuuksien mukaan asetelineeseen sijoitettuna.
 8. Ampumapaikalla ase on pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan eikä asetta saa käsitellä silloin kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.
 9. Radan teknisiä laitteita saavat asentaa, huoltaa tai muuntaa vain ne henkilöt, jotka radanpitäjä on siihen määrännyt tai oikeuttanut.
 10. Ampumapaikalta poistuessa varmistu siitä, että aseesi on lataamaton sekä laita hylsyt ja muut roskat niille varattuihin paikkoihin. Radalle ei saa tuoda radalle kuulumattomia maalikohteita rikottaviksi. Huolehdi, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon.
 11. Kilpailuja tai harjoituksia seuraavien katsojat ja ampumavuoroaan odottavat voivat liikkua ampumakatoksessa tai sen takana, mutta merkityille vaara-alueille meneminen on kielletty, ellei sille ole ammunnan valvojan antamaa erityistä lupaa.
 12. Ampuminen on keskeytettävä heti, jos ampumapaikan etupuolella havaitaan asiaankuulumatonta liikettä. Vaaran ensimmäisenä huomannut on velvollinen huutamaan: AMMUNTA SEIS.
 13. Kuulon suojaaminen on suositeltavaa ja jokaisen terveyden kannalta välttämätöntä. Haulikkoampujan on käytettävä suojalaseja ammunnan aikana.
 14. Jos havaitset radalla rikkonaisen laitteen tai muun epätavallisen tai virheellisen seikan, ilmoita siitä välittömästi rataisännälle tai ammunnan valvojalle.
 15. Asiaton oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.
 16. Näiden sääntöjen rikkoja voidaan rataisännän tai ammunnan valvojan toimesta poistaa rata-alueelta ja määrätä korvaamaan aiheuttamansa vahingon.